ಫೋನಲ್ಲಿ Apple

ಇವತ್ತು ಇಂಪನ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ..

"ಅಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ apple ಹಾಳಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಚೆನಾಗಿದೆ"

Phone Apple

Comments !