ಅವನು-ಇವನು - ಕೆಲಸ

ಹಿಂಗೊಂದು ಕತೆ

ಅವನು: ಏನೋ ಬರ್ತೀಏನೋ?

ಇವನು: ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ.

** ಒಂದಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ **

ಅವನು: ಏನೋ ಮಾಡಿದಿ ಅವಾಗಿಂದ?

ಇವನು: ಏನು ಮಾಡೋದಾ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಳು!

ಅವನು: ಓಹೋ! ಹಂಗಾ!! ಸರೀ.... ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ?

ಇವನು: ಕೆಲ್ಸ ;)

/ಇವನು ಎಸ್ಕೇಪ್ :)

Comments !